تقدیرنامه سازمان پدافند غیرعامل از محصول پادویش

رتبه نخست شرکت نرم‌افزاری امن‌پرداز در جشنواره ملی فاوا در سال ۱۳۹۶و  تقدیرنامه سازمان پدافند غیرعامل به شرکت امن پرداز اهدا شد.

مرکز داده پژوهشگاه کیزبانی سرویس پادویش را برعهده دارد.